JTP Bilingual Journals
Newly available Articles

Current status and bottlenecks of global pharmaceutical developments against COVID-19

CHEN Dan-long;YANG Fang;LUO Zhi-ying;XIE Huan-zhang;DONG Hai-yan;JIA Li

Chinese Pharmacological Bulletin,No. 02

Treatment of Coronavirus Disease 2019 with Integration of Traditional Chinese Medicine and Western Medicine: A Severe Case Report

HU Meilin;DONG Ruolan;CHEN Guang;DONG Hui;ZHANG Mingmin;LU Fuer;TU Shenghao

Chinese Journal of Integrated Traditional and Western Medicine,No. 02

Characteristics of medium-maturity conventional japonica rice with good taste and high yield in Jianghuai area

ZHU Ying;XU Dong;HU Lei;HUA Chen;CHEN Zhi-Feng;ZHANG Zhen-Zhen;ZHOU Nian-Bing;LIU Guo-Dong;ZHANG Hong-Cheng;WEI Hai-Yan

Acta Agronomica Sinica,Vol 45,No. 04

Effect of comprehensive nursing intervention on gestational diabetes mellitus in high-risk pregnant women

GOU Baohua;GUAN Huimin;GAO Liyan;DING Bingjie;BI Yanxia

Chinese Journal of Nursing,Vol 54,No. 04

Treatment of two COVID-19 patients with the integration of Chinese medicine and western medicine

HE Qin;YE Xu-xing;XU Bin

Chinese Journal of Integrated Traditional and Western Medicine,No. 03