Home > Journals > Earthquake Engineering and Engineering Dynamics >Issue 04,2019
Earthquake Engineering and Engineering Dynamics
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s):China Earthquake Asministration
Sponsor(s):Chinese Society of Theoretical and Applied Mechanics and Institute of Engineering Mechanics, CEA
ISSN:1000-1301
CN:23-1157/P

6 issues per year

Current Issue: Issue 04, 2019  

Total Downloads:339

Journal official website:http://dzgc.iemzzs.com/

 • Earthquake Engineering and Engineering Dynamics is supervised by China Earthquake Administration and sponsored by Chinese Society of Theoretical and Applied Mechanics and Institute of Engineering Mechanics, CEA. The journal, one of periodicals of the Chinese Journal Phalanx, has won many awards, such as “Excellent International Impact Academic Journals of China”, “Excellent Journals in the Department of Earthquake Administration” and the nominating award of “The 1st Heilongjiang Excellent Publications Award”. Earthquake Engineering and Engineering Dynamics aims to provide guidance for the protection against earthquake and mitigate earthquake disasters. Its scope covers earthquake engineering and engineering dynamics. It has established collaborations with many earthquake research centers and universities, such as the Multidisciplinary Center for Earthquake Engineering Research at the University at Buffalo in the US, the Earthquake Research Institute at the University of Tokyo, Japan, and the Pacific Earthquake Engineering Research Center at the University of California Berkeley in the US. It has produced high visibility domestically and internationally. The journal is included in JST and CSCD.

 • Honorary Director
  Hu Yuxian, Wang Guangyuan

  Director
  Xie Lili

  Assistant Director
  Sun Botao, Xiang Haifan, Ou Jinping, Zhou Fulin, Du Xiuli, Li Zhongxian, Liu Weiqing, Fan Feng

  Editorial Board
  Ding Yang, Wang Guangyuan, Wang Junjie, Ye Lieping, Lu Yiyan, Lv Xilin, Liu Hanlong, Liu Weiqing, Liu Jingbo, Qi Ai, Sun Botao, Sun Jinghong, Sun Fuliang, Du Xiuli, Li Jie, Li Hui, Li Shanyou, Li Xiaojun, Li Hongnan, Li Zhongxian, Li Yingmin, Li Aiqun, Li Hongjing, Zhang Lingxin, Chen Yunmin, Chen Guoxing, Chen Houqun, Fan Feng, Fan Lichu, Zhuo Weidong, Ou Jinping, Zheng Wenzhong, Jin Xing, Zhou Yun, Zhou Fulin, Fang Zhenzheng, Shang Shouping, Zhao Chenggang, Xiang Haifan, Hu yuxian, Jiang Xinliang, Yuan Xiaoming, Xu Youlin, Xu Lihua, Guo Xun, Kang Lijun, Liang Shuguo, Liang Jianwen, Yan Weiming, Cui Jie, Xie Lili, Dong Jun, Ge Yaojun, Han Linhai, Han Qinghua, Fu Jiyang, Lou Menglin, Tan Ping, Liao Zhenpeng, Bo Jingshan, Dai Junwu, Wei Wenhun, Qu Weilian.

  Editor-in-Chief
  XIE Lili

  Deputy Editor-in-Chief
  Kang Lijun, Xu Lihua, Li Yingmin, Qi Ai, Qu Weilian, Cui Jie.


A Prediction Method of Surface Rupture in Strong Earthquakes Based on Logistic Regression Analysis

BO Jingshan;HUANG Jingyi;ZHANG Jianyi;WANG Fuchang

Earthquake Engineering and Engineering Dynamics,2019,Vol 39,No. 04

Shaking table test of low-rise frame structure in base isolation

SHANG Shouping;ZHANG Bin;XIAO Yifu;WANG Zhen

Earthquake Engineering and Engineering Dynamics,2019,Vol 39,No. 04

Comparative analysis of foundation treatment scheme of nuclear safety-class corridor structure under seismic response

YIN Xunqiang;TENG Haojun;WANG Guixuan

Earthquake Engineering and Engineering Dynamics,2019,Vol 39,No. 04

Study on aseismic performance of frame structures of reinforced concrete considering the soil–footing–structure interaction

ZHANG Wangxi;LIU Rui;CAO Yadong;ZHANG Yingbo;YI Weijian

Earthquake Engineering and Engineering Dynamics,2019,Vol 39,No. 04

Displacement measurement of shaking table test structure model based on computer vision

HAN Jianping;ZHANG Yiheng;ZHANG Hongyu

Earthquake Engineering and Engineering Dynamics,2019,Vol 39,No. 04