Home > Journals > Iron Steel Vanadium Titanium
Iron Steel Vanadium Titanium
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s):PANZHIHUA IRON &STEEL (GROUP) CO.
Sponsor(s):Pangang Group Research Institute Co., Ltd.
ISSN:1004-7638
CN:51-1245/TF

6 issues per year
 

Total Downloads:196

 • Iron Steel Vanadium Titanium is supervised by Pangang Group Company Ltd. And sponsored by Panzhihua Iron & Steel Research Institute Co., Ltd. of Pangang Group. Launched in 1980, Iron Steel Vanadium Titanium aims at boosting the development of V-bearing titaniferous magnetite, applications of vanadium and titanium in steels, and comprehensive utilization of vanadium and titanium resources. Its scope covers multitudes of important subjects in V-bearing titaniferous magnetite smelting with ordinary BF, intensified BF smelting of V-bearing titaniferous magnetite, vanadium recovery by atomization process, vanadium recovery with converter, steelmaking with semi-steel and continuous casting, vanadium microalloying and new steel grades development, development of vanadium-bearing steel rails, full-length quenching for steel rails, vanadium pentoxide preparation from vanadium slag, and production and further processing of titanium pigment. The journal is included in CA and Pж(AJ).

 • Chief Committeeman
  Chen Yong
  Associate Chief Committeemen
  Hu Hongfei,Sun Zhaohui
  Member of a Committee(According to the Family Name Stroke Order)
  Wang Guodong,Wang Xinhu,Deng Guozhu,Bai Chengguang,Zhu Qingshan,Liu Zhenghong,Ruan Guoling,Li Jinshan,Yang Rui,Yang Tianjun,Qiu Dingfan,Zhang Yi,Zhang Huamin Chen Yuyong,Lin Junping,Zhou Lian,Zhou Dali,Huang Boyun,Cao Chunxiao, Zhai Qijie,Xue Xiangxin,Wei Fei,David Milbourn(UK),Ma Qian (Australia)


Study on leaching kinetics of titanium from waste denitrification catalyst with salt roasting-acid leaching

WANG Luping;MEI Guangjun;WU Min;YUAN Qinzhi;YU Mingming

Iron Steel Vanadium Titanium,2022,No. 03

Effect of spark plasma sintering temperature on structure and properties of TiB 2/Al composites

LU Chao;ZHANG Ao;YANG Zhi;LIU Jia;AN Xuguang;KONG Qingquan;FENG Wei;XU Zhiping

Iron Steel Vanadium Titanium,2022,No. 03