Home > Journals > Journal of Building Structures >Issue 12,2021
Journal of Building Structures
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s):China Association for Science and Technology
Sponsor(s):Architectural Society of China
ISSN:1000-6869
CN:11-1931/TU

12 issues per year

Current Issue: Issue 12, 2021  

Total Downloads:267

 • Journal of Building Structures is supervised by China Association for Science and Technology and sponsored by Architectural Society of China. Founded in 1980, the journal has been included in Chinese core journals since 1992, ranking the top within the discipline in terms of influence and impact factor. It aims to provide guidance for university professors and students as well as researchers and designers in construction organizations and research institutions. Its scope covers building structures. The journal is included in CA, JST, EI and CSCD.

 • Honorary Director:
  LI Yongsheng

  Director:
  DING Jiemin

  Assistant Director:
  YUAN Si, CHEN Yiyi, XIU Long, ZHAO Jida

  Senior Committee
  CHENG Maokun, DONG Shilin, FU Xueyi, KE Changhua, Lü Zhitao, NIE Jianguo, OU Jinping, RONG Baisheng, SHEN Shizhao, WANG Dasui, WU Xuemin, XU Youlin, XIAO Xuwen, YANG Xiumin, YAO Nianliang, YE Keming, ZHAO Guofan, ZHOU Xuhong

  Editorial Board
  BAI Guoliang, CAI Jian, CHAO Si, CHEN Baochun, DING Yang, DU Xiuli, FAN Feng, FAN Jiansheng, FAN Zhong, FANG Xiaodan, FENG Dabin, GAN Gang, GAO Chengyong, GAO Danying, GE Jiaqi, GONG Jinxin, GU Qiang, HAO Jiping, HUANG Xiaokun, HUANG Zongming, JIANG Huanjun, JIN Weiliang, LI Aiqun, LI Guoqiang, LI Hongnan, LI Yingmin, LI Yungui, LI Zhongxian, LIU Qiongxiang, LIU Weiqing, LIU Yongjian, LU Xilin, REN Qingying, SHANG Shouping, SHI Yongjiu, TENG Jinguang, WANG Cuikun, WANG Weidong, WU Bo, XI Yunping, XIAO Congzhen, XIAO Yan, XIE Zhuangning, YANG Min, YANG Qingshan, YE Jihong, YI Weijian, YU Zhiwu, ZHANG Ailin, ZHANG Feng, ZHANG Qilin, ZHAO Xianzhong, ZHAO Yang, ZHENG Gang, ZHENG Wenzhong, ZHOU Jianlong, ZHOU Yun

  Editor-in-Chief
  CHEN Yiyi

  Deputy Editor-in-Chief
  TAO Jinfen, LI Shuchun


A study on calculation method and limit of drift angle for vertical member stress of building structure

XUE Yantao;XU Peifu;LI Che

Journal of Building Structures,2021,Vol 42,No. 12

Performance study of single-cavity and multi-cavity amplification high-efficiency energy-dissipating viscous damping walls

HE Wenfu;XU Zidong;XU Hao;LIU Wenguang;WU Saifeng;MIYAMA TAKAFUMI

Journal of Building Structures,2021,Vol 42,No. 12

Research advances in composite strengthening of RC columns with steel tube and sandwiched concrete jacketing

LU Yiyan

Journal of Building Structures,2021,Vol 42,No. 12