Home > Journals > Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering >Issue 03,2019
Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s):China Science and Technology Association
Sponsor(s):Chinese Society ofAgriculliiral Engineering
ISSN:1002-6819
CN:11-2047/S

24 issues per year

Current Issue: Issue 03, 2019  

Total Downloads:745

Journal official website:http://www.tcsae.org/nygcxben/ch/index.aspx

 • Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, the 1st in Agricultural Engineering, is supervised by China Association for Science and Technology, and sponsored by Chinese Society of Agricultural Engineering. It aims to introduce the latest scientific achievements and developing trends of Agricultural Engineering and provides the academic developments abroad and domestic of the discipline. The scope covers agricultural water-soil engineering, agricultural information and electrical technology, agricultural products processing engineering. The journal is included in EI, JST, Pж(AJ), CA and CSCD.

 • Editor-in-Chief
  Zhu Ming

  Deputy Editor-in-Chief
  Wei Xiuju
  Zhang Ruihong
  Xi Weimin
  Wang Liu
  Wang Yingkuan
  Li Pingping
  Ying Yibin
  Tong Jin
  Yun Wenju
  Zhao Chunjiang
  Kang Shaozhong


Design of bidirectional electric driven side vertical cutter for rape combine harvester

GUAN Zhuohuai;WU Chongyou;WANG Gang;LI Haitong;MU Senlin

Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2019,Vol 35,No. 03

Monitoring and classification of citrus Huanglongbing based on UAV hyperspectral remote sensing

LAN Yubin;ZHU Zihao;DENG Xiaoling;LIAN Bizhen;HUANG Jingyi;HUANG Zixiao;HU Jie

Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2019,Vol 35,No. 03

Research on changes of insect infestation in wheat grain based on micro-computed tomography

ZHANG Hongtao;PEI Zhenyu;ZHANG Xiaodong;TAN Lian;CHANG Yan;ZHU Yang

Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2019,Vol 35,No. 03

Spraying atomization performance by pulse width modulated variable and droplet deposition characteristics in wind tunnel

ZHANG Ruirui;LI Longlong;FU Wang;CHEN Liping;YI Tongchuan;TANG Qing;Andrew J Hewitt

Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2019,Vol 35,No. 03

Jiangnan water town land consolidation planning based on landscape ecological evaluation and minimum cumulative resistance model

HAN Bo;JIN Xiaobin;SHEN Chunzhu;XIANG Xiaomin;CAO Shuai;SUN Rui;ZHOU Yinkang

Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2019,Vol 35,No. 03

Development of external acceleration identification and attitude estimation system of field working vehicle

HUANG Peikui;ZHANG Zhigang;LUO Xiwen;LIU Zhaopeng;WANG Hui;YUE Binbin;GAO Weiwei

Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2019,Vol 35,No. 03

Effect of flooding duration at different growth stages on growth and yield components of rice

SHAO Changxiu;PAN Xuebiao;LI Jiawen;WEI Pei;ZHANG Xuting;HU Qi;REN Jianhong

Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2019,Vol 35,No. 03

Recognition of apple targets before fruit thinning by robot based on R-FCN deep convolution neural network

WANG Dandan;HE Dongjian

Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2019,Vol 35,No. 03