Home > Journals > Chinese Journal of Pesticide Science >Issue 01,2020
Chinese Journal of Pesticide Science
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s):The Ministry of Education
Sponsor(s):China Agricultural University
ISSN:1008-7303
CN:11-3995/S

6 issues per year

Current Issue: Issue 01, 2020  

Total Downloads:190

  • Chinese Journal of Pesticide Science is supervised by Ministry of Education of the People’s Republic of China, and sponsored by China Agricultural University. It aims to report the latest research results and comprehensive review in the field of pesticide science. The scope covers pesticide chemistry, pesticide chemical engineering, pesticide biochemistry, pesticide formulation and application technique, pesticide environmental behavior, pesticide toxicology. The journal is included in Pж(AJ), CA and CSCD.

  • Editor-in-Chief
    Wang Daoquan


Resistance and its resistant molecular mechanism of Ammannia arenaria to ALS inhibiting herbicides

ZHANG Jianshu;LIU Bing;CAI Xinzhong;ZHOU Weijun;WANG Huifu;LU Qiang;ZHOU Guojun;LIU Yaguang;LIANG Wen;WANG Shuo;ZHU Jinwen

Chinese Journal of Pesticide Science,2020,Vol 22,No. 01

Screening of surfactants for entomogenous fungus Isaria fumosorosea PF904

ZHAO Yitao;WANG Hongmin;GUO Heng;ZHANG Tianhao;ZHANG Xianhong

Chinese Journal of Pesticide Science,2020,Vol 22,No. 01

Synthesis and analysis of radioisotope carbon-14-labelled chlorantraniliprole

YANG Zhengmin;SONG Mingyu;CHEN Hufei;YU Zhiyang;ZHOU Di;XIA Yanting;ZHENG Dongmin;XUE Xiaoya

Chinese Journal of Pesticide Science,2020,Vol 22,No. 01

Synthesis and fungicidal activity of deuterated pefurazoate

FAN Xinxin;HAN Minhui;DING Yuxuan;ZHANG Xuebo;LI Hengzhao;AN Jie

Chinese Journal of Pesticide Science,2020,Vol 22,No. 01

Dissipation of pesticide residues during vegetable waste fermentation

ZHANG Yuanyuan;LI Feng;ZHANG Yujiao;LI Yan;GAO Xianbiao;ZHANG Yuting;LIANG Haitian;TIAN Yang;HE Zongjun

Chinese Journal of Pesticide Science,2020,Vol 22,No. 01

Residue behavior and dietary risk assessment of tebuconazole and pyraclostrobin in corn

QI Yanli;LI Jindong;GAO Jing;LI Chunyong;REN Pengcheng;SONG Jinxiong;WANG Xia;QIAO Xiongwu;QIN Shu

Chinese Journal of Pesticide Science,2020,Vol 22,No. 01