Home > Journals > Petroleum Geology & Experiment
Petroleum Geology & Experiment
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s):Sinopec Group
Sponsor(s):Sinopec Petroleum Exploration and Production Research Institute
ISSN:1001-6112
CN:32-1151/TE

6 issues per year
 

Total Downloads:313

  • Petroleum Geology & Experiment is supervised by Sinopec Group, sponsored by Sinopec Petroleum Exploration and Production Research Institute. Impact factor is 2.988.

  • Editor-in-Chief: Ye Deliao


Geochemical characteristics and fluid origins of fracture-and cave-filling calcites of Ordovician in Yubei area, Tarim Basin

LI Miao;ZHOU Yushuang;ZHAO Yongqiang;GENG Feng;QIAO Guilin;HAO Jianlong

Petroleum Geology & Experiment,2022,No. 04

Hydrocarbon accumulation characteristics and main controlling factors for Permian Maokou Formation in Yuanba area, Sichuan Basin

JIANG Zhili;ZHU Xiang

Petroleum Geology & Experiment,2022,No. 04

Geochemical characteristics of reservoir bitumen and its relationship with hydrocarbon evolution in well SHB1-X-3, Shunbei No. 1 fault zone, Tarim Basin

XU Jin;WU Xian;ZHU Xiuxiang;CHEN Qianglu;YOU Donghua;XI Binbin

Petroleum Geology & Experiment,2022,No. 04

Geochemical characteristics and formation process of zebra dolomites in Lower Permian Qixia Formation, northwestern Sichuan Basin: a case study of well ST18

WANG Lichao;ZHOU Yang;HU Linhui;ZHANG Ya;WANG Bozhi;QIAO Yanping

Petroleum Geology & Experiment,2022,No. 04