Home > Journals > Xinjiang Agricultural Sciences >Issue 10,2021
Xinjiang Agricultural Sciences
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s):Xinjiang Academy of Agricultural Sciences
Sponsor(s):Xinjiang Academy of Agricultural Sciences, Xinjiang Agricultural University, Agricultural Society of Xinjiang Uygur Autonomous Region
ISSN:1001-4330
CN:65-1097/S

12 issues per year

Current Issue: Issue 10, 2021  

Total Downloads:116

  • Xinjiang Agricultural Sciences aims to serve the agriculture and promote agricultural production in the arid areas, with highlights on the scientific and technological achievements and advanced technologies for agriculture in the arid areas.

  • Editor-in-Chief: Cheng Zhili


Maize Grain Configuration Characters: Relationship with Yield and Drought Resistance

ZHANG Lei;XIE Xiaoqing;TANG Huaijun;SUN Baocheng;LIU Cheng

Xinjiang Agricultural Sciences,2021,Vol 58,No. 10

Height Extraction and Growing Stock Inversion of Picea schrenkiana var. tianshanica in Tianshan Mountains Based on UAV Image

LÜ Jincheng;WANG Zhenxi;YANG Yongqiang;QU Yanbin;MA Qiyao;ZHU Siming

Xinjiang Agricultural Sciences,2021,Vol 58,No. 10

Quality Properties of Different Varieties of Cucumis melo L. in Xinjiang

YAN Miao;HU Guozhi;XIONG Tao;FENG Jiongxin

Xinjiang Agricultural Sciences,2021,Vol 58,No. 10

Comprehensive Analysis of Agronomic Traits of 46 Soybean Varieties (Lines) in Huang-Huai-Hai Summer Soybean Region (South)

LI Qiong;CHANG Shihao;SHU Wentao;YANG Qingchun;LI Jinhua;ZHANG Donghui;ZHANG Baoliang;ZHANG Laicheng;GENG Zhen

Xinjiang Agricultural Sciences,2021,Vol 58,No. 10

Evaluation of Chilling and Heat Requirements of New Peach Cultivars and Preliminary Study on Dynamic Model

GUO Tianfa;CHEN Changwen;LI Yong;WU Jinlong;XIONG Renci

Xinjiang Agricultural Sciences,2021,Vol 58,No. 10

Analysis of Economic Characters and Fruit Nutrients of Armeniaca vulgaris var. ansu families

DONG Shengjun;WANG Ranran;SHENG Nan;HU Wanjin;QU Yang;CHEN Jianhua

Xinjiang Agricultural Sciences,2021,Vol 58,No. 10

Determination of DIMBOA Residues in Helicoverpa armigera by UPLC-MS/MS

LI Weizheng;NING Zhongxiong;LIANG He;LU Wei

Xinjiang Agricultural Sciences,2021,Vol 58,No. 10

Degradation Characteristics of Biodegradable Plastic Films and Their Effects on Maize Yield

Dilibaier Dilimaimaiti;TANG Qiuxiang;LEI Lei;SU Lili

Xinjiang Agricultural Sciences,2021,Vol 58,No. 10

Study on the Relationship between Flavor and Fatty Acids of Melon Seed Oil Extracted by Subcritical Method

WU Zhonghong;PEI Longying;ZHANG Jian;JIANG Luxi;KONG Jianjun;DU Juan;WU Bin

Xinjiang Agricultural Sciences,2021,Vol 58,No. 10

Advances in Tomato Proteomics Research under Abiotic Stress

WANG Qiang;WANG Baike;LIU Huifang;HAN Hongwei;ZHUANG Hongmei;WANG Juan;YANG Tao;WANG Hao;QIN Yong

Xinjiang Agricultural Sciences,2021,Vol 58,No. 10