Home > Journals > Chinese Traditional and Herbal Drugs >Issue 11,2016
Chinese Traditional and Herbal Drugs
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s):Chinese Pharmaceutical Association
Sponsor(s):Tianjin Institute of Pharmaceutical Research;Chinese Pharmaceutical Association
ISSN:0253-2670
CN:12-1108/R

24 issues per year

Current Issue: Issue 11, 2016  

Total Downloads:1876


Lipase-catalyzed construction of glucose-modified brain targeting liposomes with paclitaxel and research on its optimized preparation process

NIE Hua;LIANG Xiang;ZHAO Ying;ZHANG Shengyuan

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2016,Vol 47,No. 11

Preparation of anticoagulant peptide from casein and study on thrombolysis and anticoagulation in vitro

MIAO Yan-li;LIU Zhuo-qin;SUN Rui-xiong;LI Wei-dong;LIAO Yan;CHEN Shao-hong

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2016,Vol 47,No. 11

Studies on scutellarin and its degradation kinetics in Dengzhanhuasu Injection

GUO Xiao;WANG Meng;REN Xiao-liang;LIU Hong;JIANG Miao-miao

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2016,Vol 47,No. 11

RChemical constituents from whole plants of R ehmannia chingii

LIU Yan-fei;SHI Guo-ru;WANG Xin;ZHANG Chun-lei;WANG Yan;CHEN Ruo-yun;YU De-quan

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2016,Vol 47,No. 11