Home > Journals > Chinese Traditional and Herbal Drugs >Issue 17,2016
Chinese Traditional and Herbal Drugs
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s):Chinese Pharmaceutical Association
Sponsor(s):Tianjin Institute of Pharmaceutical Research;Chinese Pharmaceutical Association
ISSN:0253-2670
CN:12-1108/R

24 issues per year

Current Issue: Issue 17, 2016  

Total Downloads:1876


Rapid determination of 15 chemical drugs illegally added into slimming Chinese patent medicines and health foods by UPLC-MS/MS

ZHAN Shu-yu;ZHU Qi-feng;XU Hong-xiang;FU Ying-hua

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2016,Vol 47,No. 17

Optimization of integration of field processing and processing crude drugs of Polygoni Multiflori Radix

LI Shuai-feng;DING An-wei;ZHANG Li;LAN Cai-wu;HE Ding-xiang

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2016,Vol 47,No. 17

Mechanism of Evo inducing cell cycle arrest and apoptosis in humanerythroleukemia K562 cells through inhibiting histone deacetylase 6

YUAN Long;CHEN Yi;LIU Ze-hong;WANG Fen;LI Ke-qiong;LI Jing;CHEN Di-long

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2016,Vol 47,No. 17

Study on fingerprint of HPLC of crude drug, intermediate, and finished products of Wuweizi Syrup

TONG Zhi-jun;WEI Xiao-yu;WANG Mei-hui;LI Tie-xi;WANG An-bo;QU Jia-le;JIANG Wen-yue

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2016,Vol 47,No. 17

Integrated strategy of UHPLC-Q Exactive Orbitrap-HRMS and HPLC-CL to study with constituents in Ziziphi Spinosae Folium

YAN Yan;DU Chen-hui;FENG Hong-xia;QI Jin;QIN Xue-mei

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2016,Vol 47,No. 17

A new sesquiterpene from Dendrobium nobile

XIAO Shi-ji;QIAN Yi;ZHANG Liang;TANG Yan-fen;ZHU Xue-mei;ZHOU Hui-xia;ZHAO Zhong-neng;ZHANG Mao-sheng;XU De-lin

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2016,Vol 47,No. 17

Optimization of extraction technology process for Honghua Tongluo Prescription by an FAHP-based evaluation model

LIU Yan;DENG Bo;QIU Yue;SUN Ming-yi;XU Ling-yan;XIA Zhen-zhen;PENG Yu;MA Shu-wei;WU Qing;JIA Li-qun

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2016,Vol 47,No. 17

Preparation, dissolution, and bioavailability characteristics of camptothecin micronized powder

LI Yong;ZHAO Xiu-hua;ZHANG Yin

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2016,Vol 47,No. 17

Analysis of lignan components in Schizandrae Fructus residue extracts and their protective effects on acute-hepatic damnification rat

TAO Xiao-fang;SU Shu-lan;JIANG Shu;GUO Sheng;HUA Yong-qing;OUYANG Zhen;CONG Xu-dong;TANG Ren-mao;DUAN Jin-ao

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2016,Vol 47,No. 17