Home > Journals > Chinese Traditional and Herbal Drugs >Issue 21,2019
Chinese Traditional and Herbal Drugs
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s):Chinese Pharmaceutical Association
Sponsor(s):Tianjin Institute of Pharmaceutical Research;Chinese Pharmaceutical Association
ISSN:0253-2670
CN:12-1108/R

24 issues per year

Current Issue: Issue 21, 2019  

Total Downloads:1876


Study on fast prediction of film coating terminal point of Tianshu Tablets by near-infrared spectroscopy

XIA Chun-yan;XU Fang-fang;ZHANG Xin;XU Bing;BAO Le-wei;WANG Zhen-zhong;XIAO Wei

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 21

Study on effective components and mechanism of Dachaihu Decoction in treatment of pancreatitis due to liver depression and qi stagnation

SUN Kai-bin;LI Xiao-yu;ZHANG Xin-yu;HUANG Na-na;SUN Rong

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 21

Studies of flavonoids from Radix Glycyrrhizae

HU Geng;HUANG Qi-yun;ZHANG Tian;MEI Yu-dan;TANG Xi-yang;MENG He;YU Yang;DAI Yi;YAO Xin-sheng

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 21

Effect of solution environment on ultrafiltration separation of Panax notoginseng total saponins based on molecular state

LI Cun-yu;ZHI Xing-lei;NIU Xue-yu;DAI Ling-jie;LI Hong-yang;PENG Guo-ping

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 21

Establishment of fingerprint of Buyang Huanwu Decoction based on core-shell chromatography and its Q-Orbitrap HRMS/MS analysis

CAO Dong-min;HUANG Guang-xiao;HU Xu-guang;LIU Wei-xin;QIN Ren-an;WANG Shu-mei;TANG Dan;LAN Tian

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 21