Home > Journals > Chinese Traditional and Herbal Drugs >Issue 24,2020
Chinese Traditional and Herbal Drugs
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s):Chinese Pharmaceutical Association
Sponsor(s):Tianjin Institute of Pharmaceutical Research;Chinese Pharmaceutical Association
ISSN:0253-2670
CN:12-1108/R

24 issues per year

Current Issue: Issue 24, 2020  

Total Downloads:1876


Screening and identification of fibrinolytic enzyme-producing microbes in fermentation process of Sojae Semen Praeparatum

WENG Mei-zhi;DENG Xiong-wei;WANG Li-yuan;SU Ming-sheng;ZHOU Li;XIE Xiao-mei

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 24

Calibration of discrete element simulation parameters of Chinese medicine extract powders

SHI Chen-feng;YANG Mao-rui;TANG Zheng-xin;WANG Xin;XU Bing;QIAO Yan-jiang

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 24

Cloning and expression analysis of tryptophan synthase gene BcTSB in Baphicacanthus cusia

MA Xiao-mao;Ning Shu-ju;YE Qi;Hu Yong-le;Cai Guo-qian;Wei Dao-zhi

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 24

HPLC characteristic chromatograms and quantitative analysis of Kunxian Capsules

XU Chun-fang;CUI Li-li;YAN Hong-xia;TAO Yu-long;JIANG Yu;GAO Shou-hong;CHEN Wan-sheng;YANG Hong;TAO Xia

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 24

Preparation of sialic acid-modified chlorogenic acid liposomes and their anti-tumor activity in vitro

ZHU Shun-yao;LAI Yin-fang;LI Xiao-wen;LI Jing-jing;SHI Sen-lin;ZHANG Ting

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 24

Optimization of infiltration process of Astragali Radix based on HPLC-DAD-ELSD and response surface design

YANG Zhi-cheng;ZHANG Fu-ming;SUN Cai-hong;ZHANG Ke-jia;CHEN Yu;ZHANG Ying-bin;E Xiu-hui

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 24

Mechanism of wangzaozin A, an ent-kaurane diterpene, on cytoskeletal rearrangement and migration inhibition of A549 cells

YANG Ming-hui;MA Shao-cheng;ZHANG Hui;LI Fei-fei;DING Lan

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 24