Home > Journals > Chinese Acupuncture & Moxibustion >Issue 10,2021
Chinese Acupuncture & Moxibustion
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s):China Association for Science and Technology
Sponsor(s):China Association for Acupuncture and Moxibustion;Acupuncture Institute of China, Academy of Traditional Chinese Medicine
ISSN:0255-2930
CN:11-2024/R

12 issues per year

Current Issue: Issue 10, 2021  

Total Downloads:1605

 • Chinese Acupuncture & Moxibustion is supervised by China Association for Science and Technology and sponsored by China Association for Acupuncture and Moxibustion, Acupuncture Institute of China and Academy of Traditional Chinese Medicine. The journal is a comprehensive journal of acupuncture and moxibustion in China, which embraces a high level editorial board domestically and overseas. The scope of this journal covers the acupuncture and moxibustion clinical researches, experts’ experience, meridian and acupoint studies, mechanisms, teaching methods, studies on literature. In China, this journal is with a wide range of readers and a group of high-level authors. It has won the first and second rewards many times in all the national competitions of excellent periodicals of traditional Chinese medicine sponsored by the State Administration of Traditional Chinese Medicine and has been subsidized by the high-quality sci-tech periodical project of China Association for Science and Technology several times. The journal is included in CA, JST and CSCD.

 • Editor-in-Chief
  Liu Baoyan

  Vice Editor-in-Chief
  YU Xiaochun JING Xianghong

  Executive Editor-in-Chief
  QI Shulan

  Advisory Board
  Deng Liangyue, Shi Xuemin, Sun Guojie, Li Weiheng, Chen Hanping, He Puren, Cheng Shennong

  Assistant Director
  Wang Zhihong, Wang Hua, Wang Shu, Wang Linpeng, Fang Jianqiao, Zhu Bing, Liu Weihong, Liu Zhibin, Xu Nenggui, Wu Fudong, Zhang Ren, Chen Lidian, Shen Zhixiang, Liang Fanrong


  Editorial Board
  Wan You, Ma Shengxing(US), Wang Fan, Wang Zhihong, Wang Hua, Wang Kejian, Wang Lingling, Wang Shun, Wang Fuchun, Wang Shu, Wang Linpeng, Fang Jianqiao, Shi Xian, Dong Guirong, Liu Baoyan, Liu Weihong, Liu Zhishun, Liu Zhibin, Qi Shulan, Zhu Bing, Zhu Jiang, Zhu Guangqi, Xu Nenggui, Sun Zhongren, Sun Jianhua, Liu Wuli(HK), Yu Shuguang, Lao Lixing(U.S.), Wu Zhongchao, Wu Gencheng, Wu Qiang, Wu Huanjin, Wu Fudong, Yan Jie, Zhang Ren, He Tianyou, Yang Jun, Yang Yongqing, Yang Huayue, Yang Jinsheng, Gatakai Shuuichi (JAP), Shen Zhixiang, Shen Xueyong, Chen Rixin, Chen Lidian, Chen Yiguo, Li Zhaogeng(TWN), Fan Yushan, Zhou Dean, Zhao Jiping, Zhao Baixiao, Zhao Jingsheng, Hu Ling, Gao Xiyan, Gao Shuzhong, Jia Chunsheng, Guo Yi, Xia Youbing, Xu Bin, Liang Fanrong, Huang Longxiang, Fu Wenbin, Yu Xiaochun, Han Jingxian, Lu Mei, Ji Laixi, CHENG Zhao(CAN), Gerhard LITSCHER(AUT), Jason Hao(U.S.)

  Editorial Office
  Qi Shulan (Director), Yang Lili


Effect of different electroacupuncture stimulation parameters on sudden hearing loss

JIANG Si-yuan;HOU Wen-zhen;NI Guang-xia;JIANG Zhong-qiu

Chinese Acupuncture & Moxibustion,2021,Vol 41,No. 10

Superiority of motor imagery acupuncture in improving muscle tension for patients with upper limb hemiplegia of stroke in early stage

WANG Hai-qiao;LI He;MIN Liang;DONG Gui-rong

Chinese Acupuncture & Moxibustion,2021,Vol 41,No. 10

Effect of moxibustion at “Zusanli” (ST 36) and “Shenshu” (BL 23) on intestinal flora in adjuvant arthritis rats

ZHU Yan;ZHANG Min;ZHAO Chen

Chinese Acupuncture & Moxibustion,2021,Vol 41,No. 10

Effect of acupuncture combined with rehabilitation training on cognitive function and amino acid metabolism in children with cerebral palsy

CHEN Dong;BAO Chao;YUAN Meng-qian;GENG Yan-xia;LI Jian-bing;LI Yan-cai;WANG Nan;WANG Ying;RUAN Wei-wei;ZOU Qin;XU Bin

Chinese Acupuncture & Moxibustion,2021,Vol 41,No. 10