Home> Search > Search condition:All fields: *
Filter List
AVAILABLE
  • Full-text
  • Highlights
Results found
Sort by

2. Summary and Prospect of Indoor High-Precision Positioning Technology

LIU Jingbin;ZHAO Zhibo;HU Ningsong;HUANG Gege;GONG Xiaodong;YANG Sheng

Geomatics and Information Science of Wuhan University,2022,No. 07

4. Amphibian diversity and its spatio-temporal distribution patterns in Kangding City, Sichuan Province

Gaohui Liu;Jianguo Cui;Yue Wang;Hongliang Wang;Bao Xiang;Nengwen Xiao

Biodiversity Science,2022,No. 06

5. Integration and application of sturgeon identification methods

Xiaofeng Niu;Xiaomei Wang;Yan Zhang;Zhipeng Zhao;Enyuan Fan

Biodiversity Science,2022,No. 06

6. Research advances in training transfer and implications for specialist nurse training

ZHANG Yan;LÜ Feifei;CHEN Qin;SHI Yan;ZHANG Hongmei;TIAN Yutong

Chinese Journal of Nursing,2022,No. 11

7. Research progress of mobile health in the health management of patients with atrial fibrillation

LIAN Xiaoqian;ZHANG Xin;XU Linqi;YU Tianzhuo;YU Tianyue;LI Feng

Chinese Journal of Nursing,2022,No. 11

8. The construction of the prehospital management department and its impact on the operation efficiency of surgical departments

YU Shenmei;LAN Meijuan;JIN Jingfen;FENG Xiuqin;FENG Jia;WANG Tingting

Chinese Journal of Nursing,2022,No. 11

9. Application progress of mobile health technology in the management of patients with mental disorders

LIU Guoqing;WANG Yue;HAN Jingyi;SONG Wenjing;WANG Ying

Chinese Journal of Nursing,2022,No. 11

Sort by