Home > Hot Topics > Cigarette

Hot Topic

Cigarette

Cigarette

Distribution characteristics in mainstream cigarette smoke and sensory contribution of acidic aroma components

FAN Wu;ZHANG Qidong;LIU Junhui;SHI Qingzhao;MAO Jian;XI Hui;JI Lingbo;XIA Qian;CAI Xinghua;ZONG Yongli;XU Jian;CHAI Guobi

Tobacco Science & Technology,2020,Vol 53,No. 01

【Abstract】

Tobacco substitution and cigarette blend maintenance based on near-infrared spectral similarity

LI Shitou;LIAO Fu;HE Wenmiao;ZHANG Lili;TIE Jinxin;LI Yongsheng;HAO Xianwei;TIAN Yunong;BI Yiming;WU Jizhong;WANG Hui;XU Qingquan

Tobacco Science & Technology,2020,Vol 53,No. 02

【Abstract】

Authentication of packed cigarettes based on computer vision and machine learning

ZHONG Yu;XU Yan;LIU Dexiang;WANG Hongqiang;LI Xiaohui;ZHOU Mingzhu;DONG Hao;XING Jun

Tobacco Science & Technology,2020,Vol 53,No. 05

【Abstract】

Transfer of non-phthalate plasticizers in cigarette mainstream smoke, filter and smoked tobacco in butt

ZHAO Haijuan;ZHANG Wenjie;WANG Hui;WANG Yufang;JIA Lintao;WANG Hui;ZHANG Junsong;ZHENG Meiling;LI Wenwei

Tobacco Science & Technology,2020,Vol 53,No. 03

【Abstract】

Flavoring contributions of endogenous acidic aroma components in cigarette smoke

SHI Qingzhao;FAN Wu;CHAI Guobi;MA Ji;SONG Yubing;MAO Jian;XU Xiujuan;LIU Junhui;XI Hui;ZONG Yongli;QU Zhan;ZHANG Jianxun;WANG Junxia;TAO Hong;WANG Yu;LIN Baomin;ZHANG Qidong;LAI Yanhua

Tobacco Science & Technology,2020,Vol 53,No. 06

【Abstract】

Transfer rates of cooling agents in electrically heated cigarettes and combustible cigarettes

WANG Ziyan;HAN Jingmei;YUAN Dalin;ZHENG Xudong;LEI Ping;LI Zhiqiang;REN Dabing;YI Lunzhao;TANG Jianguo

Tobacco Science & Technology,2020,Vol 53,No. 10

【Abstract】

Retention rates of key aerosol components by filters of electrically-heated tobacco products

WANG Le;HAN Jingmei;ZHANG Mingjian;LEI Ping;ZHANG Ke;SHANG Shanzhai;TANG Jianguo;LI Zhiqiang;HUANG Feng;LI Bin

Tobacco Science & Technology,2020,Vol 53,No. 11

【Abstract】

A smoking behavior study on cigarette smokers and disposable e-cigarette users

ZHAO Junwei;ZHAO Ge;LI Xiang;HUA Chenfeng;SHANG Pingping;WANG Sheng;HU Guochang;ZHENG Saijing;XIE Fuwei

Tobacco Science & Technology,2020,Vol 53,No. 11

【Abstract】

Effects of cigarette circumference on combustibility and mainstream smoke aerosol distribution

ZHU Ruizhi;LIU Zhihua;LI Zhenjie;HE Pei;WANG Kai;JIANG Wei;ZHANG Fengmei;SHEN Qinpeng;SU Zhongbi;SI Xiaoxi

Tobacco Science & Technology,2020,Vol 53,No. 04

【Abstract】

Integrated Problem for Lot Sizing and Flexible Flow Shop Scheduling Problem in the Tobacco Industry Considering Setup times and Cigarette Quality

CHAI Jianbin;LIU He;BEI Xiaoqiang

Operations Research and Management Science,2019,Vol 28,No. 10

【Abstract】

Disclaimer: Some of the images in this website are derived of the public network, whose copyrights still belong to the authors. If there exist any infringements, please contact us to delete them.
`